DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Cenník PDF Print E-mail
Friday, 29 May 2015 10:24

 

CENNÍK  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB,

pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Názov zdravotníckeho zariadenia:   
Letecká vojenská nemocnica Košice, a.s..

Miesto výkonu činnosti :  
Murgašova 1, 040 86 Košice.

Označenie tovaru/služby

Jednotková
cena s DPH (v €)

VSEO - Potvrdenie - držiteľ VP/dôchodca,vodič z povolania 10
VSEO - Potvrdenie - nový žiadateľ VP 20
VSEO - Potvrdenie - opätovné vystavenie 3
VSEO - Potvrdenie - pre SBSku 10
VSEO - Potvrdenie - zbrojný pas 25
VSEO - Potvrdenie - zdravotný preukaz 10
VSEO - Potvrdenie - zváračský preukaz 10
VSEO - Potvrdenie, lekár.správa - v cudzom jazyku 15
VSEO - Potvrdenie - jednorázové/VŠ, kurz... 3,6
VSEO - Potvrdenie - opätovné vypísanie PN 2,4
VSEO - Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom zamestanania 15
VSEO - Vyšetrenie - Bodystat /analýza zloženia tela/ 10
VSEO - Vyšetrenie - pri podozrení na alkohol, omamné látky 15,6
VSEO - Vyšetrenie - správa pre komerčné poisťovne 15
VSEO - Vyšetrenie - vo veciach bytov.záležitostí, pre admin.účely 15
VSEO - Vyšetrenie u nás nekapit.pac. 15
VSEO - Výkon - inj.očkovacej látky na vlastnú žiadosť 3
VSEO - Výpis - tlačivo pre administratívne úkony/za každé zvlášť/ 10
VSEO - Výpis - tlačivo, na počkanie 10
VSEO - výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdrav. starostlivosti 2
VSEO - Výpis - zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné účely 15
STOMA - 11102d-Inlej koreňová 1KK - doplatok 15
STOMA - 11102d-inlej viackoreňová - doplatok 20
STOMA - 20101s-rozšírenie zub.náhr.po extrakcii 22,3
STOMA - 20201d-Celk.Sním.náhr-dopl.(sadaZub,Farb) 45
STOMA - 20201s-celková sním.náhrada-mimoVZP 164
STOMA - 20202d-ČSN-doplatok(sadaZub,farba,artik) 50
STOMA - 20202s-čiastočná snímat.náhr.mimoVZP 89,6
STOMA - 20204d-imediátna náhrada do 2zubov 50
STOMA - 20205d-imediátna náhrada do 6zubov 56
STOMA - 20206d-imediátna náharda nad 6zubov 67
STOMA - 20207d-celková imediátna náhrada 88
STOMA - 208d-Horná skeleta+dolný strmeň 53
STOMA - 209d-Liaty sublingv.strmeň-leštený 50
STOMA - 22102d-rebazácia celk.náhr.-nepriama 45
STOMA - 22106d-preleštenie náhrady celkovej 4
STOMA - 40110d-oprava vypadnutý zub náhrady 5
STOMA - 40112s-oprava zub.náhrady prask/zlomená 8
STOMA - 40113d-oprava stabilizačných prvkov 10
STOMA - 40114s-retenčné rameno z drôtu 3
STOMA - 41109s-spona trojram. komb.(Heraenium) 5
STOMA - 41110s-spona dvojram. komb.(Heraenium) 7
STOMA - A02s-injek.anest.-na vyžiad.pacienta 5
STOMA - C07s-ošetr.sťaž.prerez.zuba-mimoVZP 8
STOMA - C41s-incízia dentog.abscesu-mimoVZP 10
STOMA - Člen celoliaty kovový - doplatok 41
STOMA - Člen fazet.štandard.živica-doplatok 48
STOMA - Člen porcelánový kovokeramika-doplatok 93
STOMA - D02s-Prev.stom.preh.,mimoVZPnad18rokov 10
STOMA - D03s-Konzult.vyšet.na žiadosť pacienta 5
STOMA - D06s-Prev.stom.preh.,mimoVZPdo18rokov 10
STOMA - D52s-Digit.RTG(RVG)-dopl.nadšt. 4
STOMA - E01s-extr.mlieč zuba/koreňa mimoVZP 5
STOMA - E11s-extr.trval.zuba/koreňa-mimoVZP 10
STOMA - E12s-extr.viackoreňového zuba-mimoVZP 12
STOMA - E21s-nepl.chir.extr.zuba/koreňa-mimoVZP 20
STOMA - E31s-dekapsulácia zuba-kauter.nadšt. 15
STOMA - F01-komplexné stotoprotet.vyšetrenie 10
STOMA - F01s-Komplex.stomatoprot.vyšetr.-mimoVZP 15
STOMA - F63s-stiahnutie korunky-za 1zub-mimoVZP 8
STOMA - F63-stiahnutie korunky zuba- za 1zub 5
STOMA - Korunka celoliata kovová - doplatok 33
STOMA - Korunka fazet.štandard.živ.-doplatok 40
STOMA - Korunka kovokeramika - doplatok 85
STOMA - Korunka živicová + medzerník-doplatok 34
STOMA - N03s-odstr.povlak/kameňa USG-nadšt. 10
STOMA - N11s-inštr,hygiena,lok.fluorid. mimo VZP 5
STOMA - Odtlačky- alginátový/elastomér 16,6
STOMA - Opätovné nasadenie fix.náhrady 10
STOMA - Oprava fazety - spofacryl 15
STOMA - Oprava fazety-kompozitom 25
STOMA - P05s-odstr.lok.dráždenia-mimoVZP 5
STOMA - P07s-lok.ošetr.ging./slizn.-mimoVZP 5
STOMA - Pečatenie zubov - 1 zub 10
STOMA - Transparentné podnebie 9
STOMA - V01-jednopl.výplň zuba ANNA 2000 dopl. 15
STOMA - V01s-jednopl.vypl.ANNA2000-samoplatca 20
STOMA - V02-dvojplôšková výplň-ANNA 2000-dopl. 18
STOMA - V02s-dvojpl.vypl.ANNA2000-samoplatca 25
STOMA - V03s-trojplôš.výplň-ANNA2000-samoplatca 30
STOMA - V03-trojplôšková výplň -ANNA2000-dopl. 20
STOMA - V05-fotokompozit-1plôška zuba-dopl. 18
STOMA - V05s-fotokomp.1plôška-samoplatca 25
STOMA - V06-fotokompozit-2plôšky-dopl. 20
STOMA - V06s-fotokompoz.-2plôšky-samoplatca 30
STOMA - V07-fotokompozit-3plôšky-dopl. 25
STOMA - V07s-fotokompozit-3plôšky-samoplatca 35
STOMA - V20o-opakované.doč.ošetr.hlb.kazu 8
STOMA - V20s-dočas,ošet.hlbok.kazu-mimoVZP 12
STOMA - V31s-Paliat.endod.ošet-mimoVZP 12
STOMA - V41-endodontické.ošet.-1KK 20
STOMA - V41s-Endod.ošet-1KK-samoplatca,bezPP 30
STOMA - V42-endod.ošetr.viackoreň.-3KK 30
STOMA - V42-endodont.ošet.viackoreň.2KK 25
STOMA - V42s-endod.ošet.viack.-2KK,samopl.bezPP 35
STOMA - V42s-endod.ošet.viack.3KK-samopl.bezPP 40
STOMA - Zavedenie intrapulpárneho čapu 10
RDG - CT angiografia (výkon 5206) 332
RDG - CT medzistavcových priestorov (výkon 5204e) 100
RDG - CT v oblasti btucha (výkon5203) 210
RDG - CT v oblasti hlavy (výkon 5200) 100
RDG - CT v oblasti hrudníka (výkon 5202) 120
RDG - CT v oblasti hrudníka, brucha (v jednom sedení)(výkon 5204a) 598
RDG - CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy (v jednom sedení) (výkon 5204b) 896
RDG - CT v oblasti krku (výkon 5201) 100
RDG - CT v oblasti muskuloskeletálneho systému (výkon 5204d) 166
RDG - Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v 2 rovinách 13
RDG - Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice 22
RDG - HRCT pľúc (výkon 5207) 100
RDG - Končatiny alebo ich časti najmenej v 2 rovinách 11
RDG - Kostený thorax v jednej rovine 8
RDG - Lebka prehľadne v 2 rovinách 13
RDG - Mamografia bilaterálna (výkon 5092) 20
RDG - Paranazálne dutiny( výkon 5011) 8
RDG - Sacroiliakálne zhyby 8
RDG - Štandardné natívne vyšetrenie panvy 8
RDG - Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii (výkon5060) 8
RDG - Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii (výkon 5051) 8
RDG - Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (výkon 5306) 18
RDG - Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov,axíl (výkon 5308) 25
RDG - USG klbov, svalov 16
RDG - USG skrota, semenníkov a nadsemenníkov 16
RDG - USG vyšetr. jedného orgánu alebo organového systému 10
RDG - USG vyšetr. moč. traktu alebo orgánov malej panvy u muža 16
RDG - USG vyšetr. moč. traktu alebo orgánov malej panvy u ženy 16
RDG - USG vyšetrenie hornej časti brucha (výkon 5300) 28
RDG - Virtuálna kolonografia (výkon 5212) 135
RDG - Základné vyšetr.jedného úseku chrbtice (výkon 5030) 13
RDG - Poskytnutie kópie CD obrázkovej dokumentácie 1
PZS - Posudok - 2.stupeň 12
PZS - Posudok - 3.stupeň 15
PZS - Vyšetrenie - očné, bez perimetra 8
PZS - Vyšetrenie - očné, s perimetrom 10
PZS - Vyšetrenie - ORL, základné 10,7
PZS - Vyšetrenie - ORL,základné + audio 16
PZS - Vyšetrenie - RTG-hrudník 8,3
PZS - Vyšetrenie USG horné a dolné brucho 30
PZS - Vyšetrenie - USG, krk 15
PZS - Vyšetrenie - USG, prsníky 15
PZS - P.L -Vyšetrenie - EKG, s popisom 3,3
PZS - ULL-Vyšetrenie - spirometria 4
PZS - P.L.-Vyšetrenie - chladový test 3,3
PZS - Vyšetrenie - psychiatrické 10
PZS - Vyšetrenie - psychologické, pre vodiča 50
PZS - Vyšetrenie - zákl. laboratórne /KO+FW+GLUK+KREAT+MOČ 11
PZS - Vyšetrenie - odber kapilárnej krvi 1,5
PZS - Vyšetrenie - odber do uzavretého systému 3,6
PZS - Vyšetrenie - odber krvi do 1 skúmavky 2
PZS - Vyšetrenie - hepatálne testy 3,6
PZS - Vyšetrenie - lipidy 9,6
PZS - Vyšetrenie - TSH 14,6
PZS - Vyšetrenie - CRP 5,1
PZS - Vyšetrenie - CEA 12
PZS - Vyšetrenie - TPŠA 20
PZS - Vyšetrenie - INR 1,3
PZS - Vyšetrenie - KS 14,5
PZS - Vyšetrenie - HIV 16,6
PZS - Vyšetrenie - HbsAg 6,6
PZS - Vyšetrenie - TPHA 2
PZS - Vyšetrenie - kyselina močová 2,4
PZS - Vyšetrenie - krvný obraz 1,7
PZS - Vyšetrenie - FW 0,7
PZS - Vyšetrenie - moč chemicky 1,3
PZS - Vyšetrenie - močový sediment 1,4
PZS - Vyšetrenie - OK 3,2
PZS - opätovné vydanie potvrdenia 2,4
PZS - vydanie zdravotného preukazu-potraviny 8,4
PZS - Zaslanie poštou-obyčajné 1
PZS - zaslanie poštou - doporučene 1,5
PZS - zbrojný pas 24
PZS - Očné vyšetrenie - Mezotest 2
PZS - P.L.-EKG-pre hasiča 8
PZS - Chirurgické vyš. -pre hasiča 10
PZS - Neurolog. vyš. - pre hasiča 10
PZS - OKL-HIV 16,6
PZS - OKL-KS 14,5
PZS - OKL-HBsAg 6,6
PZS - OKL-TPHA 2
PZS - OKL-ALT 0,8
PZS - OKL-GMT 0,8
PZS - OKL-glukóza 0,6
PZS - OKL-kreatinín 2,4
PZS - ULL-EKG+popis 3,3
PZS - OKL - CA 15-3 24
PZS - OKL - Fe 1,2
PZS - OKL - amyláza 2,7
PZS - Vyšetrenie-očné 8
PZS - int.vyš.-hasič 10
PZS - Stomatolog. vyš. -hasič 10
PZS - Kožné vyš.-hasič 10
PZS - ÚLL-ergometria 28,5
PZS - USG-pre IMC 35
PZS - OKL- 2hormóny ŠŽ 22,6
PZS - OKL-cholesterol 2,4
PZS - OKL-amyláza 2,7
PZS - Vyšetrenie - Bodystat  /analýza zloženia tela/ 10
PZS - OKL-minerály 2,1
PZS - OKL-celkové bielkoviny 0,6
PZS - OKL-albumíny 0,7
PZS - OKL-výter z nosa 7
PZS - OKL-výter z tonzíl 6,2
PZS - OKL-HIV-HPL 4,3
PZS - Posudok -  1. stupeň 10
PZS - Vyšetrenie - HCV 7,8
PZS - Vyšetrenie - RTG kolena v dvoch rovinách 10,8
PZS - OKL - kalcium 0,7
PZS - OKL - fosfor 2,4
PZS - OKL - magnézium 2,7
PZS - OKL - tkaninová transglutamináza IgE,IgM 16
PZS - Vyšetrenie - scelet prínosových dutín (výk.5011) 8,3
PZS - FD -ergometria 28,5
PZS - OKL - glykovaný hemoglobín 6,1
PZS - záverečná správa 5
PZS - ECHOKG 16,60
PZS - Stabilometria 13,30
PZS - manažment vyšetrení 2,40
PZS - súhrnný poplatok za komplexné vyšetrenia pred vstupom do ZVaJS 153
PZS - pletyzmografia 13
Psych - Vyšetrenie - Psychiatrické u žiadateľa /hasič, ZVJS/ 10
Psych - Lekársky nález pre sociál.,admin. účely, vyšetrenie na vlastnú žiadosť 24
Psych - Vyšetrenie samoplatcu bez úhrady ZP 25
Psych - Vyšetrenie - Psychiatrické,samoplatca/po odobratí vod. preuk. 50
Psych - Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10
Psych - výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdrav. starostlivosti 2
PLO - Očkovanie - na vlastnú žiadosť 8,5
PLO - Potvrdenie, lekár.správa - v cudzom jazyku 15
PLO - Chladový pokus 3,3
PLO - Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom 15
PLO - súhrnný poplatok za komplexné vyšetrenia pred vstupom do ZVaJS 145
PLO - pletyzmografia 13
PLO - súhrnný poplatok za komplexné vyšetrenia pred vstupom do ZVaJS 153
PZS - Kožné vyš.-hasič 10
PZS - Chirurgické vyš. -pre hasiča 10
PZS - Neurolog. vyš. - pre hasiča 10
PZS - Stomatolog. vyš. -hasič 10
PZS - ULL-Vyšetrenie - spirometria 4
ORL - Vyšetrenie- na vodičský preukaz/základné, audio, tympano/ 32,4
ORL - Výter z tonzil 6,2
ORL - Výter z nosa 7
ORL - Výter z orofaryngu 6,2
ORL - Výter z laryngu 13
ORL - Ster z jazyka 6,2
ORL - Ster z bukálnej sliznice 6,2
ORL - Ster z afty na sliznici dutiny ústnej 18,7
ORL - Spútum 13
ORL - Výter zo spojovkového vaku 8,9
ORL - Výter z vonkajšieho zvukovodu 9,8
ORL - Výplach dutín 18,7
ORL - Výter z paradentálneho vaku 18,7
ORL - Ster z ústneho kútika 18
ORL - 60 Základné vyšetrenie 10,7
ORL - 63 Opakované vyšetrenie 6,7
ORL - 62 Cielené vyšetrenie 2-3 orgánov 6,7
ORL - Vyšetrenie na prácu vo výškach 45,5
ORL - Základné vyšetrenie -  samoplatca 25
ORL - 1591 Prahový audiogram 10
ORL - 1595 Prahový audiogram u detí 23,3
ORL - 1596 Tympanometria (1 ucho ) 11,7
ORL - 1597 Vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov 10
ORL - 1592 Slovenská slovná audiometria - rečová 20
ORL - 1598 Odtlačok zvukovodu 6
ORL - Vyšetrenie hlasiviek - samoplatca 13,9
ORL - 1586a Stabilometrické vyšetrenie 15
ORL - 1586 ENG vyšetrenie/spontánny NY, kalorigram, sled.oč.poh./ 50
ORL - 1590 Klasické vyšetrenie sluchu 3,3
ORL - 1599a Otoakustické emisie u  novorodencov ( skríning ) 20
ORL - 1595b Otoakustické emisie u dospelých 11,7
ORL - ORL - 1540 Odstránenie ušného mazu jednostranne 1,5
ORL - 1541 Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha 3,3
ORL - 1542 Odstránenie voľne uloženého cudz. telesa zo zvukovodu 3,3
ORL - 1544 Aplikácia medikamentov pri otoskopii jednostranne 2,5
ORL - 1544a Otoskopické vyšetrenie jednostranne 6,7
ORL - 1545 Incizia furunkla vonkajšieho zvukovodu 5
ORL - 1556 Paracentéza 13,3
ORL - 1561 Aplikácia medikantov do bubienkovej dutiny 3,4
ORL - 1401 Zastavenie krvácania z nosa leptaním alebo koaguláciou 6,7
ORL - 1402 Predná nosová tamponáda 3,4
ORL - 1405 Odstránenie cudzieho telesa z nosovej dutiny 5
ORL - 1405a Odstránenie  tamponády 3,4
ORL - 1416 Odstránenie dvoch nosov.polypov alebo iných novotvar. 6,7
ORL - 1417 Odstránenie viac ako dvoch nosových polypov 11,6
ORL - 1470 Odstránenie zakliesneného cudz. telesa z ústnej dutiny 6,7
ORL - 1479 Incizia abscesu v ústnej dutine 8,3
ORL - 1480 Incizia paratonzilárneho abscesu 13,3
ORL - 1500 Nepriama laryngoskopia 13,9
ORL - 1508 Videolaryngostroboskopia 25
ORL - Vyšetrenie-práca v hluku:zákl.vyš.+audio 20,7
OKL - VSEO - Odber kapilárnej krvi 1,5
OKL - VSEO - Odber ven. krvi do uzavr. Systému 3,6
OKL - VSEO - Odber ven. krvi do 1 striek. alebo skúmavky 2
OKL - VSEO - Sprac. a exp. vz./výtery,stolice,moče/ 1,2
OKL - VSEO - Odber a odoslanie krvi na vyš. ser. 2,4
OKL - VSEO - Odber krvi na alkohol 4,8
OKL - HEMAT - Leukocyty kapilárne 2
OKL - HEMAT - KO s 5-zložk. diff. Le 1,7
OKL - HEMAT - Diff. Le mikroskop. 1,3
OKL - HEMAT - Retikulocyty 1,1
OKL - HEMAT - Abs. počet Eo 1,3
OKL - HEMAT - Bazof. bodkov. Ery 1,3
OKL - HEMAT - Sedimentácia Ery. 0,7
OKL - HEMAT - LE bunky 5,3
OKL - HEMAT - Osmotická rez. Ery 3,8
OKL - HEMAT - Dôkaz malárie 4,6
OKL - HEMAT - Quick v INR 1,3
OKL - HEMAT - APTT 2
OKL - HEMAT - Fibrinogén 6,6
OKL - HEMAT - D-diméry 6,4
OKL - HEMAT - Krvná skupina 14,5
OKL - BIO - Bilirubín celk. 0,6
OKL - BIO - Bilirubín konj. 0,6
OKL - BIO - AST 0,8
OKL - BIO - ALT 0,8
OKL - BIO - GMT 0,8
OKL - BIO - ALP 0,8
OKL - BIO - Amylázy 2,7
OKL - BIO - Glukóza 0,6
OKL - BIO - Cholesterol 2,4
OKL - BIO - HDL-chol. 2,4
OKL - BIO - LDL-chol. 2,4
OKL - BIO - Triacylglyc. 2,4
OKL - BIO - Natrium 0,7
OKL - BIO - Kalium 0,7
OKL - BIO - Chloridy 0,7
OKL - BIO - Calcium 0,7
OKL - BIO - i-Calcium 1,6
OKL - BIO - Phosfor 2,4
OKL - BIO - Magnésium 2,7
OKL - BIO - Lithium 1,1
OKL - BIO - Železo 1,2
OKL - BIO - Transferín 5,6
OKL - BIO - Celk. Bielkoviny 0,6
OKL - BIO - Albumíny 0,7
OKL - BIO - Urea 1,3
OKL - BIO - Kreatinín 2,4
OKL - BIO - Kys. Močová 2,4
OKL - BIO - CK 1,2
OKL - BIO - CK-MB 6,4
OKL - BIO - LDH 0,9
OKL - BIO - CRP 5,1
OKL - BIO - ASLO 5,1
OKL - BIO - RF 5,1
OKL - BIO - CIK 0,8
OKL - BIO - Cholinesteráza 2,4
OKL - BIO - HbsAg 6,6
OKL - BIO - TPHA 2
OKL - BIO - IM-test 2,8
OKL - BIO - Glykovaný hemoglobín 6,1
OKL - BIO - Amoniak 9,6
OKL - BIO - TSH 14,6
OKL - BIO - FT4 8
OKL - BIO - Ig E 8
OKL - BIO - Troponín 32,6
OKL - BIO - Myoglobín 8
OKL - BIO - Odber 2
OKL - MOCE - Benzodiazepíny /moč/ 6,6
OKL - MOCE - Barbituráty/moč/ 6,6
OKL - MOCE - Amphetamíny /moč/ 6,6
OKL - MOCE - Methamphetamíny /moč/ 6,6
OKL - MOCE - Tricyklické antidepresíva /moč/ 6,6
OKL - MOCE - Opiáty /moč/ 6,6
OKL - MOCE - Kanabinoidy-THC /moč/ 6,6
OKL - MOCE - Bielkoviny v moči  kvant. 3,3
OKL - MOCE - Mikroalbuminúria 2,7
OKL - MOCE - Moč. Chemicky 0,7
OKL - MOCE - Merná hmot. Moča 0,4
OKL - MOCE - Moč. Profil 0,5
OKL - MOCE - Moč. Sediment 1,4
OKL - MOCE - ADDIS 1,6
OKL - MOCE - Okultné krvácanie 3,2
OKL - MOCE - BJ - bielkovina 0,4
OCNE - Vyšetrenie-pachymetria 5,3
OCNE - Vyšetrenie-perimeter 10,6
OCNE - Vyšetrenie-anomaloskop 6,6
OCNE - Vyšetrenie-kontrastná citlivosť 3,3
OCNE - Vyšetrenie-mesotest 6,6
OCNE - Vyšetrenie-biometria 5,9
OCNE - Vyšetrenie-Hertel 1,6
OCNE - Vyšetrenie - na vodičský preukaz 10
OCNE - Vyšetrenie - pre prácu vo výškach 10
OCNE - Vyšetrenie-elektrokauterizácia 5
OCNE - Podanie infúznej liečby(jednorázovo,samoplatca) 11,3
OCNE - Vyšetrenie-exstirpácia 13,6
OCNE - Základné očné vyšetrenie 12,9
OCNE - Vyšetrenie leteckého personálu 32
OCNE - Vyšetrenie- zrakových schopností (ZJ) 5
OCNE - Vyšetrenie - farbocit tabuľky 1
OCNE - Vyšetrenie - na zbrojný preukaz 10
OCNE - Vypísanie posudku na sociálne účely 5
OCNE - Vypísanie posudku pre účely komerčnej poisťovne 6
OCNE - Vyšetrenie OCT (optická koherentná tomografia) 15
OCNE - Vyšetrenie - pre prácu na el. zariadeniach  16,60
NEURO - Blink reflex, F-vlna 13
NEURO - EEG natívne 25
NEURO - EEG po spánkovej deprivácii 30
NEURO - EMG za každý sval 10
NEURO - Ihlové EMG 10
NEURO - Injekcia i.m. 3
NEURO - MEP - Motorický evokovaný potenciál 10
NEURO - Obstrek 5
NEURO - Potvrdenie - pre účely sociálnej poisťovne 10
NEURO - Senzitívny neurogram 10
NEURO - Test na tetániu, motorický neurogram 10
NEURO - USG karotíd 30
NEURO - VEP (vizuálny); SEP (senzorický) 15
NEURO - Vystavenie návrhu - na HBO 10
NEURO - Vyšetrenie - komplexné neurologické 10
NEURO - Vyšetrenie - neurolog. pre spôsobilosť viesť motor vozidlá 10
NEURO - Vyšetrenie - neurologické, pre prácu vo výškach 10
KOZNE - Vyšetrenie cudzincov(bez poistenia) prvé 50
KOZNE - Vyšetrenie cudzincov(bez poistenia) kontrolné 20
KOZNE - Vyšetrenie občanov SR-nepoistených (prvé) 30
KOZNE - Vyšetrenie občanov SR-nepoistených (kontrolné) 15
KOZNE - Celotelové vyšetrenie znamienok DERMATOSKOPOM 20
KOZNE - Excízia- malého a stred.rozsahu /do 10mm/na tvári 40
KOZNE - Excízia malého a stred.rozsahu /do 10mm/ mimo tváre 20
KOZNE - Excízia -väčšieho rozsahu/nad 10mm/mimo tváre 25
KOZNE - K cene výkonu za šicí a obv.materiál a anestetikum 7
KOZNE - Odstránenie zarastajúceho nechta s úpravou necht.valu 20
KOZNE - Incízia/narezanie/ a následné ošetrenie hnisavého ložiska 7
KOZNE - Kryoterapia- 1 ložiska na tvári a krku /fibrómy,jazvy 2
KOZNE - Kryoterapia- 1ložiska na tele /bradavice,fibrómy,seb.bradav. 1,5
KOZNE - Elektrokoagulácia- cievok na tvári a krku/do 5min/ 3,5
KOZNE - Elektrokoagulácia-naevus araneus 1 ložisko 1,7
KOZNE - Elektrokauterizácia- 1 ložiska na tvári a krku 3,5
KOZNE - Elektrokauterizácia- 1 ložiska na tele 2,5
KOZNE - Aplikácia biostimulačného lasera 5 min. 3,5
KOZNE - Chemický peeling 70%kysel.glykolovou,1 aplikácia 25
KOZNE - Výter z uretry 12
JZS - operačný výkon 400
JZS - Pacient - raňajky 1,26
JZS - Pacient - obed 3,18
JZS - poplatok JZS - nadštandard (WIFI, TV, výber operatéra) 30
JZS - Pacient - večera 1,86
JZS - Operačný výkon 0
JZS - Parkovné - pacient / noc 10
JZS - miestna daň za ubytovanie 1,5
JZS - 1. Vyšetrenie pacienta 10
JZS - 2. Konzultácia  l diagnózy / výkonu 10
JZS - 3. Kontrolné vyšetrenie / preväz 10
JZS - 4. Znecitlivenie menšej plochy 5
JZS - 5. Znecitlivenie väčšej plochy 10
JZS - 6. Excízia kožného výrastku / nádora   počet : do 3 ložísk 66
JZS - 7. Excízia  ďalšieho  + 1  výrastku / nádora kože, v počte viac ako 3 (Pol.č.6 ) 20
JZS - 8. Excízia 1 väčšieho ložiska – rekonštrukcia defektu  lalokovou plastikou 100
JZS - 10. I. Excízia, korekcia jazvy / cena v závislosti od rozsahu  a použitej techniky korekcie / 50
JZS - 10. II. Excízia, korekcia jazvy / cena v závislosti od rozsahu  a použitej techniky korekcie / 100
JZS - 10. III. Excízia, korekcia jazvy / cena v závislosti od rozsahu  a použitej techniky korekcie / 150
JZS - 10. IV. Excízia, korekcia jazvy / cena v závislosti od rozsahu  a použitej techniky korekcie / 200
JZS - 10. V. Excízia, korekcia jazvy / cena v závislosti od rozsahu  a použitej techniky korekcie / 250
JZS - 10. VI. Excízia, korekcia jazvy / cena v závislosti od rozsahu  a použitej techniky korekcie / 300
JZS - 11. I. Odstránenie tetováže do 5cm2 / cena v závislosti od rozsahu a techniky / 100
JZS - 11. II. Odstránenie tetováže nad 5cm2 / cena v závislosti od rozsahu a techniky / 200
JZS - 12. I.  Odstránenie benígneho  výrastku  elektrokoaguláciou 10
JZS - 12. II. Odstránenie benígneho  výrastku  elektrokoaguláciou - nad 5 kusov 70
JZS - 13. Aplikácia Diprophosu 10
JZS - 14. Zavedenie náušníc / injekčná technika / 15
JZS - 15. I. Operácia na viečkach: Horné 350
JZS - 15. II. Operácia na viečkach: Dolné 450
JZS - 15. III. Operácia na viečkach: Horné + dolné 750
JZS - 15. IV. Odstránenie  xantelazmy 50
JZS - 16. I. Aplikácia injikovateľných implantátov 100
JZS - 16. II. Každá následná aplikácia 70
JZS - 17. Lifting / záves pomocou špeciálnych vlákien v jednej oblasti / napr. čelo, brada , líca / cena výkonu   nezahŕňa cenu  špeciálneho zdr. materiálu 220
JZS - 18. Face lifting strednej časti tváre a krku, vrátane  viečok 1250
JZS - 19. Lifting čela 600
JZS - 20. Lifting brady- mentoplastika 500
JZS - 21. Korekcia špičky nosa / mäkkých častí nosa/ v lok.anestézii 450
JZS - 22. Septorhinoplastika v lok. anestézii 800
JZS - 23. Septorhinoplastika v celk. anestézii 1030
JZS - 24. Korekcia odstávajúcich ušníc 350
JZS - 25. Úprava ušných lalôčikov 100
JZS - 26. Korekcia previsu brušnej  steny: dermolipectomia malá, vertikálna + spevnenie fascie brušných svalov / lok.anestézia / 850
JZS - 27. Dermolipectomia veľkého rozsahu horizontálna / lok.anestézia / 1000
JZS - 28. Úprava brušnej steny – Abdominoplastika  / bez ceny celk.  anestézie / 1000
JZS - 29. Lifting stehien / bez ceny celk.anestézie / 900
JZS - 30. Lifting ramien, odstránenie previsu / bez ceny celk.anestézie / 900
JZS - 31. Zväčšenie prsníkov / bez ceny implantátov / 1000
JZS - 32. I. Redukčná mammaplastika / zmenšenie prsníkov / bez ceny celk.anestézie/cena podľa náročnosti a operač.techniky/ 1000
JZS - 32. II. Redukčná mammaplastika/ zmenšenie prsníkov /  bez ceny celk.anestézie/cena podľa náročnosti a operač.techniky/ 1100
JZS - 33. Mastopexia – spevnenie prsníkov  okolo dvorca 600
JZS - 34. Zväčšenie pery vlastným tkanivom 400
JZS - 35. Sklerotizácia metličkovitých žiliek / bez ceny inj./ 20
JZS - 36. Estetická úprava genitálií u ženy, labioplastika 350
JZS - 37. Estetická úprava u muža, obriezka 330
JZS - 38. I. Zmenšenie prsníkov u mužov odstránením tkaniva prsnej žľazy a podkožného tuku – 1 prsník 450
JZS - 38. II. Zmenšenie prsníkov u mužov odstránením tkaniva prsnej žľazy a podkožného tuku – 2  prsníky 600
JZS - 41. Dracula terapia 100
JZS - 42. Mikrografting, lipofilling 150
JZS - 43. ambulantné lipomodelovanie Aqualyxom 1amp / aplik. 80
JZS - 44. Botulotoxin aplikácia / 1 jednotka / 2,0 Eur / 15
JZS - 45. I. PQAge revolučná technológia peelingu s liftingovým efektom bez sezónneho obmedzenia jednotlivé aplikácie podľa rozsahu 25
JZS - 45. II. PQAge revolučná technológia peelingu s liftingovým efektom bez sezónneho obmedzenia jednotlivé aplikácie podľa rozsahu 35
JZS - 45. III. Celá kúra výhodne 100
JZS - 46. Spracovanie zdr. dokumentácie  pre administratívne a iné účely,  žiadosti a i. 5
JZS - 47. Fractora  aplikácia 30
JZS - 48. I. liposukcia - 1 oblasť 650
JZS - 48. II. + 2.oblasť 350
JZS - 48. III. +3.oblasť 150
JZS - 49. celková anestézia 230
JZS - 49. II. celková anestéza 150
JZS - odstránenie prsnej žľazy u muža s dg gynekomastia podľa stupňa náročnosti výkonu: v dĺžke trvania op. výkonu do 1h (bez ceny celk. anest) 600
JZS - odstránenie prsnej žľazy u muža s dg gynekomastia podľa stupňa náročnosti výkonu: v dĺžke trvania op. výkonu viac ako 1h (bez ceny celk. anest) 800
INTOD - ERGO /samoplatca 30
INTOD - ECHO /samoplatca 100
INTOD - Cielené vyšetrenie 7,5
INTOD - EKG /samoplatca 3,3
INTOD - Interné vyšetrenie / samoplatca/ 13,2
INTOD - Predoperačné interné vyš. (komplex.) 15
INTOD - Kontrolné vyšetrenie 6,6
CHIRO - Výkon - odstránenie tumoróz.útvaru na tele /špec. materiál/ 20
CHIRO - Výkon - odstránenie tumoróz.útvaru na tvári /špec. materál/ 40
CHIRO - Drobné ambulantné chirurg. zákroky /špec. materál 20
CHIRO - Vypísanie tlačív pre komerčnú poisťovňu 12
CHIRO - Vyšetrenie cudzincov(bez poistenia) prvé 50
CHIRO - Vyšetrenie cudzincov(bez poistenia) kontrolné 20
CHIRO - Vyšetrenie občanov SR-nepoistených (prvé) 30
CHIRO - Vyšetrenie občanov SR-nepoistených (kontrolné) 15
CHIRO - Ambulantné vyštrenie za účelom PRT (periradikulárna terapia) 100
CHIRO - aplikácia ozónu paravertebrálne 20
CHIRO – ošetrenie rany  - sutúra + Mesocain 18,48
CHIRO – odstránenie sutúry z veľkej rany 2,64
CHIRO – odstránenie cudzieho telesa 4,40
CHIRO – prvotné ošetrenie popáleniny I.- II. st. 11
CHIRO – preväz popáleniny I.– II. st. 6,60
CHIRO – prvotné ošetrenie popáleniny III.-IV. st. 13,20
CHIRO – ošetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam 17,60
CHIRO – nekrektómia na ruke, nohe 13,20
CHIRO – nekrektómia na krku 4,40
CHIRO – nekrektómia na tvári 8,80
CHIRO – nekrektómia na trupe 22
CHIRO – zavedenie jedného alebo viacerých drénov do rany 1,32
CHIRO – otvorenie flegmóny alebo karbunkulu + Mesocain 22,88
CHIRO – ablácia nechta na prste ruky alebo nohy + Mesocain 9,24
CHIRO – spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu 3,08
CHIRO – spevňujúci obväz veľkého kĺbu 5,28
CHIRO – sadrový dlahový obväz 16,50
CHIRO – napínací obväz 10,12
CHIRO – cirkulárny sadrový obväz 24,20
CHIRO – repozícia zlomeniny na zápästí, metacarpu a metatarzu + Mesocain 16,28
CHIRO – repozícia zlomeniny kosti predlaktia + Mesocain 20,68
CHIRO – repozícia luxácie kĺbu na prste ruky alebo nohy 5,28
CHIRO – repozícia luxácie kĺbu palca 8,80
CHIRO – repozícia luxácie ramenného, kolenného zhybu 18,48
CHIRO – aplikácia Mesocianu 5,28
GASTRO - Gastroskopia (výkon 741) 55
GASTRO - Polypektómia (výkon 765) 16
GASTRO - Lokálna anestéza hrdla(výkon 401) 3
GASTRO - Injekcia (výkon 253) 3
GASTRO - Kolonoskopia 130
FRO - Bioptron - samoplatca 2
FRO - Lavatherm - samoplatca 2
FRO - Liečba - Plynové injekcie, 1 sedenie /5 vpichov/ 3
FRO - Ultrazvuk - samoplatca 3
FRO - Phyaction - samoplatca 3
FRO - Diatermia - samoplatca 4
FRO - Hydrogalvan - samoplatca 4
FRO - Magnetoterapia - samoplatca 4
FRO - Vírivka - samoplatca 5
FRO - Individuálne cvičenie - samoplatca 5
FRO - Laseroterapia - samoplatca 7
FRO - Liečba - Plynové injekcie /5sedení, 5 vpichov/ 10
FRO - Vyšetrenie  -  samoplatca 15
FIN - Lekárom vyžiadaný dovoz a odvoz 0,8
FIN - Lekárom vyžiadaná asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat do 1 hodiny 3
FIN - Lekárom vyžiadaná asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat po 1 hodine 5
FIN - Pacientom vyžiadaný dovoz a odvoz 0,8
FIN - Pacientom vyžiadaná asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat do 1 hodiny 3
FIN - Pacientom vyžiadaná asistencia pracovníka odd. pri prevoze - návrat po 1 hodine 5
FIN - Rodinný príslušník pri prevoze 3
FIN - Admin. poplatok za vyprac. Zmluvy na pranie prádla 15
FIN - Parkovné - pacient / noc 10
FIN - Poskytnutie ubytovania - 1 osoba 22
FIN - Poskytnutie ubytovania - 2 osoby 15
DPA - Duplikát výsledkov zo psycholog.vyšetrenia 6
DPA - Odborné psychol.vedenie vodičov so zamer. na alkohol 270
DPA - Psychologické vyšetrenie vodiča-dôchodca, invalid 20
DPA - Vyšetrenie - doplnenie perimetra 10
DPA - Vyšetrenie - individuálne, vodič skupiny C,E,D 60
DPA - Vyšetrenie - opakované, vodič /po odobratí vodič.preukazu/ 100
DPA - Vyšetrenie - psychologické, pre inštruktorov autoškoly 50
DPA - Vyšetrenie - vodič s právom prednosti,nebezpečný náklad 60
DPA - Vyšetrenie žiadateľa pre profesiu rušňovodič 60
DPA - Vyšetrenie žiadateľa pre vysokozdvižný vozík 50
OLL - Ambulantné monitorovanie tlaku krvi 16,6
OLL - Audiogram 10
OLL - Civ.osvedčenie zdrav.spôsobilosti pre voj.let.pers. 30
OLL - CIVLET - Pravidelné 1.trieda 98
OLL - CIVLET - Pravidelné 2.trieda 88
OLL - CIVLET - Pravidelné 3.trieda 145
OLL - CIVLET - Pravidelné LAPL 50
OLL - CIVLET - Pravidelné, palubný sprievodca 57
OLL - CIVLET - Psycholog.vyšetrenie pilota 1.triedy 30
OLL - CIVLET - Psycholog.vyšetrenie pilota 2.triedy 30
OLL - CIVLET - Psycholog.vyšetrenie RLP 100
OLL - CIVLET - Rozšírené pravidelné 1.trieda 153
OLL - CIVLET - Rozšírené pravidelné 2.trieda 100
OLL - CIVLET - Rozšírené pravidelné 3.trieda 236
OLL - CIVLET - Rozšírenie z 2.tr. na 1.tr. 281
OLL - CIVLET - Vstupné 1.trieda 310
OLL - CIVLET - Vstupné 2.trieda 234
OLL - CIVLET - Vstupné 3.trieda 307
OLL - CIVLET - Vstupné LAPL 116
OLL - CIVLET - Vstupné, palubný sprievodca 120
OLL - Duplikát  z vystavenej dokumentácie alebo nové Osvedčenie 5
OLL - Duplikát z vystavenej lekárskej správy 5
OLL - Komplexné očné vyšetrenie 32
OLL - Kontrolné vyšetrenie, posudkové 20
OLL - Miestna daň za ubytovanie 1,5
OLL - Osvedčenie zdrav.spôsobilosti pre vystavenie iného druhu leteckej činnosti 30
OLL - Parkovné - pacient / noc 10
OLL - Poskytnutie ubytovania - 1 osoba 22
OLL - Poskytnutie ubytovania - 2 osoby 15
OLL - Storno poplatok za ubytovanie 10
OLL - Vystavenie dokumentácie v cudzom jazyku 9
OLL - Vyšetrenie - Echokardiografické 16,6
OLL - Vyšetrenie - EKG 3,3
OLL - Vyšetrenie - Ergometria 26,6
OLL - Vyšetrenie - RTG hrudníka 11
OLL - Vyšetrenie - Spiroergometrické 50
OLL - Vyšetrenie - Spirometria 3,3
OLL - Vyšetrenie - Úsilného výdychu 1
OLL - Vyšetrenie v cudzom jazyku 39
PSYCH - Duplikát výsledkov zo psycholog.vyšetrenia 6
PSYCH - Psychodiagnostika / 2 hodiny/ 30
PSYCH - Psychologické vyšetrenie RLP 100
PSYCH - Psychoterapia individuálna / 1 hodina/ 20
PSYCH - Psychoterapia skupinová / 1 hodina/ 5
PSYCH - Racionálna,náhľadová,krátkodobá psychoterapia 15
PSYCH - Vyšetrenie pre SBS 50
PSYCH - Vyšetrenie pre vydanie zbroj. preukazu, držanie 50
PSYCH - Vyšetrenie žiadateľa pre prácu vo výškach 50
PSYCH - špeciálne rozšírené psychologické vyšetrenie 60
ODCH - Nadštandardná izba - jednolôžková 15
GAG - Ubytovanie - poplatok za nadštandardnú izbu 2 - lôžková pre 1 pacienta 30
GAG - Ubytovanie - poplatok za nadštandardnú izbu 2 - lôžková pre 2 pacientov 15
Last Updated on Tuesday, 15 January 2019 11:06